Dịch vụ Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp như tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tư vấn quản trị doanh nghiệp

Xem thêm ...

Sản xuất con dấu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, do đó điều kiện kinh doanh là cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Tài sản góp vốn có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Điều kiện kinh doanh Karaoke được quy định tại Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Điều 12 Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009.

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác.

Nội dung Thông báo gồm: a)Mã số doanh nghiệp; b)Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; c)Tên chi nhánh,văn phòng đại diện dự định thành lập;...

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này.

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Thành viên góp vốn vào công ty bằng tài sản phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty.

Công ty muốn kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì công ty phải : - Vốn pháp định của Doanh nghiệp không thấp hơn 20 tỉ – Có it nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kinh doanh bất động sản – Nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp

Điều 192 Bộ luật lao động 2012 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 41 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin về đấu thầu.

Quyết định 10/2007/ QĐ- TTg và Quyết định 337/QĐ- BKH quy định hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Doanh nghiệp chế biến lâm sản cần lập hồ sơ thủ tục xin quy hoạch và xin cấp giấy phép chế biến gỗ và lâm sản theo quy định tại Mục III Quyết định số 2375-NN-CBNLS/QĐ

Chủ đầu tư có thể trực tiếp thỏa thuận với người sử dụng đất về việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Khoản 1 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định các hình thức kinh doanh bất động sản mà cá nhân, tổ chức trong nước được thực hiện.

Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn (trừ giao dịch mua quyền chọn) với tổ chức kinh tế.

Khoản 1 điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP có quy định về các trường hợp cá nhân hoạt động thương mại một các độc lập thường xuyên không phải đăng kí kinh doanh.

Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.