Dịch vụ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Dịch vụ cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện.

Xem thêm ...

Điều kiện cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 9 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về thời hạn giấy phép lao động.

Điều 12 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về trình tự cấp giấy phép lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động.

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu lao động...

Luật sư tư vấn về việc giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về việc cấp đồng thời 2 giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về việc người nước ngoài có thể xin giấy phép lao động tại Việt Nam hay không...

Luật sư tư vấn về việc người nước ngoài mở công ty tại Việt Nam có cần xin giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài...

Luật sư tư vấn về việc giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về việc giấy phép lao động

giấy phép lao động

Thu hồi giấy phép lao động: Các trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi: Nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động...

Điều 18 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp lao động nước ngoài bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Điều 17 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp lao động nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động.

Điều 12 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về trình tự cấp giấy phép lao động.

Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về thời hạn giấy phép lao động.