Thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Xem thêm ...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện.

CÔng ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành Công ty cổ phần để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi có thay đổi thông tin cổ đông sáng lập, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập tới phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Sau khi chuyển thành công ty TNHH, doanh nghiệp sẽ có tư cách pháp nhân, tài sản của doanh nghiệp độc lập với tài sản của chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm đối với phần tài sản doanh nghiệp đã đăng ký

Khi có nhu cầu chuyển đổi hoặc thuộc các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các công ty cổ phần phải thực hiện thủ tục chuyển đôi sang loại hình doanh nghiệp phù hợp theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Công ty chúng tôi đang có nhu cầu mở chi nhánh tại các quận huyện khác trong thành phố Hà Nội. Cho hỏi, hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh bao gồm những giấy tờ gì? (Minh Tiến-Hà Nội)

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cùng với các giấy tờ kèm theo khác.

Hỏi: Công ty của chúng tôi đang có ý định chuyển trụ sở chính. Cho hỏi. hồ sơ, thủ tục thay đổi trụ sở chính được thực hiện như thế nào? (Huỳnh Như - Hải Phòng)

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần bao gồm Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm những giấy tờ theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng nhu cầu thành lập doanh nghiệp mới của các cá nhân, tổ chức. Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp theo hướng nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp thực hiện theo các quy định cảu luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản liên quan khác.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích . Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện bao gồm các giấy tờ theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản khác

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp năm 2014 về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/11/2015 quy định chi tiết về hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là công ty có tối thiểu hai thành viên góp vốn, tối đa 50 thành viên góp vốn chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp. Hồ sơ thành lập bao gồm các giấy tờ theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn.

Khi thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật doanh nghiệp 2014.

Công ty Luật TNHH Everest xin giới thiệu với các Quý khách hàng quy trình cung cấp dịch vụ Thành lập mới doanh nghiệp.