Thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Xem thêm ...

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện.

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Hồ sơ bao gồm thông báo tạm ngừng, quyết định, biên bản họp...

Trong quá trình hoạt động của mình, công ty TNHH một thành viên có thể sẽ phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu với cơ quan đăng ký kinh doanh, nếu nằm vào các trường hợp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.

Khi tiến hành thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, người đứng đầu các tổ chức này phải gửi thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Khi phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin theo mẫu quy định gửi phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký để được xem xét.

Theo Luật DN số 68/2014/QH13 ( Luật doanh nghiệp 2014) có 5 hình thức tổ chức lại doanh nghiệp đó là chia, tách, hợp nhập, sáp nhập doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 2014 đã có những quy định cụ thể về các trường hợp, điều kiện giải thể doanh nghiệp; thủ tục giải thể doanh nghiệp

Công ty cổ phần có thể thực hiện thay đổi điều lệ theo quy định của luật doanh nghiệp. Khi tiến hành thay đổi, công ty cổ phần phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể thực hiện việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật.

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành Công ty cổ phần để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi có thay đổi thông tin cổ đông sáng lập, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập tới phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Sau khi chuyển thành công ty TNHH, doanh nghiệp sẽ có tư cách pháp nhân, tài sản của doanh nghiệp độc lập với tài sản của chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm đối với phần tài sản doanh nghiệp đã đăng ký

Khi có nhu cầu chuyển đổi hoặc thuộc các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các công ty cổ phần phải thực hiện thủ tục chuyển đôi sang loại hình doanh nghiệp phù hợp theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Công ty chúng tôi đang có nhu cầu mở chi nhánh tại các quận huyện khác trong thành phố Hà Nội. Cho hỏi, hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh bao gồm những giấy tờ gì? (Minh Tiến-Hà Nội)

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cùng với các giấy tờ kèm theo khác.

Hỏi: Công ty của chúng tôi đang có ý định chuyển trụ sở chính. Cho hỏi. hồ sơ, thủ tục thay đổi trụ sở chính được thực hiện như thế nào? (Huỳnh Như - Hải Phòng)

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần bao gồm Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm những giấy tờ theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP