Dịch vụ đăng ký chia doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia doanh nghiệp thành một số công ty cùng loại.