Dịch vụ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Xem thêm ...

Đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được quy định tại Điều 22 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội được quy định tại Điều 25 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội được quy định tại Điều 26 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được quy định tại Điều 7 Thông tư số: 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Điều kiện cấp phép thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại Điều 12 Thông tư số: 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP

Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Thẩm quyền và quy trình cấp phép, xác nhận đăng ký trang mạng xã hội điện tử của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT.

Thẩm quyền đăng ký trang mạng xã hội điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được quy định tại Điều 12 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Chế độ báo cáo của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại Điều 12 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được quy định tại Điều 11 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến cho các tổ chức, doanh nghiệp.