Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại là bao lâu?

Điều 175 Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 16 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại là 02 năm.

Xem thêm ...

Luật sư tư vấn về việc cấp lại giấy phép lao động...

Các trường hợp lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động được quy định tại Điều 175 Bộ luật Lao động năm 2012 và Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Trình tự cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định tại Điều 15 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều 175 Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 16 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại là 02 năm.

Điều 15 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép lao động là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì được cấp lại giấy phép lao động.

Việc xin đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam được thực hiện tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó.

Trường hợp người lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam khi giấy phép lao động hết hạn thì việc cấp lại giấy phép lao động được thực hiện theo quy định Điều 15 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Trường hợp người lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam được cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại Điều 175 Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Trường hợp người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam khi giấy phép lao động hết hạn thì việc cấp lại giấy phép lao động được thực hiện theo quy định Điều 15 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho lao động Nhật Bản được quy định tại Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho lao động Hàn Quốc được quy định tại Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì được cấp lại giấy phép lao động.

Điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP trường hợp giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mất thì được cấp lại.

Điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP trường hợp giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mất thì được cấp lại.

Hạn cuối cùng để gia hạn giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam khi giấy phép lao động bị hết hạn được quy định tại Điều 14 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Các trường hợp không cấp lại giấy phép lao động cho người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam được quy định tại Điều 17 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Điều 175 Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam được cấp lại giấy phép lao động.