Chia thừa kế không có di chúc như thế nào?

Người chết không để lại di chúc thì di sản của người chết để lại được phân chia theo quy định của pháp luật.

Xem thêm ...

Thủ tục khởi kiện chia tài sản thừa kế theo pháp luật như bao gồm: "Đơn khởi kiện (theo mẫu); Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại tài sản:...

Ông A và bà C là vợ chồng. Khi ông A mất, tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của ông A và bà C sẽ được chia đôi. Phần tài sản riêng của ông A và phần tài sản chung được chia đôi sẽ xác định là tài sản để chia thừa kế.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật thừa kế của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thừa kế, cụ thể:

Người hưởng thừa kế theo di chúc chết trước người lập di chúc, di chúc không có hiệu lực toàn bộ, di sản được chia theo pháp luật.

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản để lại được chia theo quy định Bộ luật Dân sự năm 2015.

Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định những người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Con đẻ, con nuôi, không phân biệt con trai, con gái, thuộc những người được hưởng thừa kế theo pháp luật của bố, mẹ trong trường hợp bố mẹ chết không để lại di chúc

Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ: Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này

Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây: Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản...

Nội dung di chúc đã được thay thế thì bản di chúc lập sau cùng sẽ có hiệu lực pháp luật.

Di chúc đã lập có thể được thay thế bằng di chúc khác theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây: a) Không có di chúc; b) Di chúc không hợp pháp; c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;...

Con nuôi được quyền hưởng di sản thừa kế nếu làm thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật về con nuôi.

Thu nhập từ nhận thừa kế giữa cô ruột và cháu ruột thì không thuộc vào nhóm thu nhập được miễn thuế Thu nhập cá nhân theo Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Biệt tích năm năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống, thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Bộ luật này.

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết...

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Anh (chị) đến cơ quan Công chứng làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế và ngoài những văn bản từ chối (hoặc tặng cho).