Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu thông báo trả lại đơn khởi kiện.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện.

Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

Mẫu thông báo về việc thụ lý vụ án

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể quy định tại Điều nào của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi Điều đó.

Ngân hàng... có trách nhiệm nhận vào tài khoản phong toả của mình và quản lý theo quy định của pháp luật cho đến khi có quyết định khác của Tòa án xử lý tài sản bảo đảm này.

Buộc ... phải gửi tài sản bảo đảm (tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá) có giá trị là ...Vào tài khoản phong toả tại Ngân hàng ... địa chỉ ...

Thay đổi thành viên Hội đồng định giá là Ông (bà) … thay thế Ông (bà) … quy định tại khoản … Điều 2 Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá tài sản số……/…../QĐ-ĐG ngày….tháng....năm … của Tòa án nhân dân.

Tùy trường hợp cụ thể mà ghi yêu cầu của đương sự hoặc Tòa án thấy cần thiết. Trường hợp theo yêu cầu của đương sự thì ghi rõ tên, địa chỉ, địa vị pháp lý của người có đơn yêu cầu.

Tòa án nhân dân … đã thu thập được tài liệu, chứng cứ ...

Hội đồng định giá có nhiệm vụ xem xét quyết định về giá đối với tài sản đang tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật và tự gải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ định giá và đưa ra kết quả định giá.

Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào...

Yêu cầu … thực hiện công việc được uỷ thác nêu trên trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định này và thông báo kết quả bằng văn bản kèm theo các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được cho Toà án ...

Ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ của cá nhân hoặc tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức mà Toà án yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Mẫu biên bản định giá tài sản.

Mẫu thông báo về phiên hợp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

Mẫu thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ... là cần thiết ...

Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều ... của Bộ luật tố tụng dân sự đã được Toà ... áp dụng tại Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số .../... /QĐ-BPKCTT ngày ... tháng ... năm ... bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại ...