Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động và an sinh xã hội

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Xem thêm ...

Sau khi chị bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm 1,5 tháng khi chị đã đủ 55 tuổi thì chị có thể làm thủ tục xin hưởng lương hưu bình thường.

Các loại hợp đồng làm việc giữa viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập: hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trường hợp dừng đóng bảo hiểm trong thời gian chờ nghỉ hưu.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về tính tiền hưởng lương hưu.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn quyền lợi được hưởng khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội...

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trách nhiệm của người lao động với tài sản của công ty.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp người sử dụng lao động không trả tiền lương thì phải làm thế nào.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trả tiền lương cho người lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc công ty chậm trả lương.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp muốn làm thêm sổ bảo hiểm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp người sử dụng lao động không chịu trả tiền lương.

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau :a) Vào ngày thường,...

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;...

Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này.

Thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế:1. Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp sau đây: Gian lận trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế;...