Dịch vụ cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Giấy phép kinh danh lữ hành nội địa là cơ sở cho đơn vị lữ hành nội địa đủ điều kiện để hoạt động lữ hành trong nước phục vụ cho khách Việt.

Xem thêm ...

Khi kinh doanh sàn giao dịch bất động sản online cần phải đáp ứng điều kiện: có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, đồng thời người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Kinh doanh lữ hành nội địa được quy định tại Điều 43 Luật du lịch năm 2005.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa được quy định tại Điều 45 Luật du lịch năm 2005.

Hợp đồng lữ hành được quy định tại Điều 52 Luật du lịch năm 2005.

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa được quy định tại Điều 44 Luật du lịch năm 2005.

Hợp đồng đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 54 Luật du lịch năm 2005.

Trách nhiệm của bên giao đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 55 Luật du lịch năm 2005.

Trách nhiệm của bên nhận đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 56 Luật du lịch năm 2005.

Mức thu và đối tượng thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 1 Thông tư 48/2010/TT-BTC.

Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp chấp hành xong bản án hoặc được đặc xá, đại xá được quy định tại Điều 30 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Giấy phép kinh danh lữ hành nội địa là cơ sở cho đơn vị lữ hành nội địa đủ điều kiện để hoạt động lữ hành trong nước phục vụ cho khách Việt.