Quy định về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhận các nhiệm vụ của người đứng đầu công ty và là người đồng hành cùng với Giám đốc điều hành để thực hiện chiến lược và kế hoạch của côngty. Là đầu tàu xây dựng và phát triển văn hóa của công ty, phát triển phong cách lãnh đạo, huấn luyện và đào tạo đội ngũ quản lý chủ chốt.

Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Một số hiểu biết cơ bản về Chủ tịch Hội đồng quản trị


Nếu xét về hệ thống cấp bậc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chịu trách nhiệm "lập chương tình, kế hoạch, giám sát" cao nhất khi thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 152 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền như sau:

"3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; d- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; đ- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị; e- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty." ( Tìm hiểu thêm về vốn điều lệ công ty cổ phần )

Về mặt pháp lý, Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền theo quy idjdnh của pháp luật và của Điều lệ công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, được Hội đồng quản tị bầu từ một tỏng các thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Trong khi trước đây, Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định "Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị" bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị "theo quy định tại Điều lệ Công ty".

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty (trừ trường hợp đặc biệt khác). Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Tuy nhiên cũng cần nhận thức rõ là quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị (cá nhân) không đồng nhất với quyền hạn của Hội đồng quản trị (tập thể). Nên theo đó, khi chủ tịch Hội đồng quản trị ký các nghị quyết của Hội đồng quản trị thì phải ghi cụm từ "thay mặt" vào trước cụm từ "Hội đồng quản trị"


Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Thủ tục bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần


Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

Chủ tịch Hội đồng quản trị: "Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác" (khoản 1 Điều 152).

Cuộc họp Hội đồng quản trị: "Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì.Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị" (theo khoản 1 Điều 153). ( Có thể bạn đang quan tâm về mẫu giấy quyết định bổ nhiệm )

Như vậy, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, chủ tịch Hội đồng quản trị bầu do Hội đồng quản trị bầu và được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.

Chủ tịch Hội đồng quản trị bắt buộc phải là thành viên của Hội đồng quản trị, tuy nhiên, thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông trong công ty, mà có thể là cá nhân khác có đầy đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ

Phương thức bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện nay chưa được quy định rõ trong Luật doanh nghiệp, mà thông thường phương thức đó được quy định tại Quy chế nội bộ, Điều lệ công ty. Có thể là theo phương thức, bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết theo phương thức đa số để chọn ra một Chủ tịch Hội đồng quản trị. ( Tham khảo các mẫu giấy ủy quyền trong công ty cổ phần )

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương - Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest

Xem thêm:


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.