Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cách tính bảo hiểm thất nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục gia hạn giấy phép lao động để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép lao động hết hạn để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép lao động bị mất, hỏng, thay đổi thông tin để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp Sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995 để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 6 tháng liên tục không nhận tiền...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đóng BHXH cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc của đơn vị để quý vị tham khảo.

Thư viện pháp luật ngày 16.10.2015 có đăng bài: Thủ tục tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả về BHXH, BHYT, BHTN Công ty Luật TNHH Everest trích dẫn nội dung cơ bản của bài viết:

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu Thủ tục thông báo về người nước ngoài đến làm việc và báo cáo định kỳ tình sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp với Sở lao động thương binh & xã hội để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký nội quy lao động để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký Hợp đồng cá nhân để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc hiệu lực vô hiệu mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc để quý vị tham khảo.