Dịch vụ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau mà phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ.

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hệ quả là, nếu các thành viên không góp đủ vốn, doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ đã đăng ký trước đó với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Liên quan đến dịch vụ giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, Công ty Luật TNHH Everest lưu ý khách hàng một số điểm quan trọng như sau:

Điều 68, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định các trường hợp được giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn, như sau: "3- Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây: a- Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên; b- Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này; c- Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này."

Thứ nhất, giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty.

Điều kiện giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty như sau: Khi công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp (ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Có báo cáo tài chính kỳ gần nhất, tại thời điểm giảm vốn đảm bảo tiền mặt đủ để trả cho số vốn dự tính sẽ giảm cho các thành viên (bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản), cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty.

Thứ hai, giảm vốn do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty.

Điều kiện giảm vốn do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên như sau: Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây: Một là, sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; Hai là, tổ chức lại công ty; Ba là, các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên về các nội dung nêu trên. Khi có yêu cầu của thành viên mua lại phần vốn góp, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp nêu trên thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Thứ ba, giảm vốn trong trường hợp có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

Điều kiện giảm vốn do công ty có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.
Công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp (tức 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Như vậy, chậm nhất trước 150 ngày và sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ nếu có thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết.

A- Tài liệu khách hàng cần chuẩn bị:

Để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ, quý khách hàng cần chuẩn bị các tài liệu sau: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Báo cáo tài chính kỳ gần nhất tại thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;

B- Các công việc do Công ty Luật TNHH Everest thực hiện:

- Dịch vụ tư vấn pháp luật, bao gồm:

(i) Tư vấn và hướng dẫn các điều kiện được giảm vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
(ii) Tư vấn tỷ lệ giảm vốn phù hợp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp;
(iii) Tư vấn cho doanh nghiệp điều kiện, trình tự, thủ tục giảm vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
(iv) Tư vấn cho doanh nghiệp lập báo cáo tài chính phù hợp theo hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật về thuế để đủ điều kiện giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn;
(v) Hướng dẫn, soạn thảo hồ sơ thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Dịch vụ đại diện theo ủy quyền:

(i) Đại diện, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Các dịch vụ pháp lý khác:

(i) Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi giảm vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn.
(ii) Giúp đỡ khách hàng về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại (nếu có).

C- Thành phần hồ sơ:

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

(ii) Biên bản của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn;

(iii) Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn;

(iv) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;

(v) Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;

(vi) Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý (hợp đồng ủy quyền) để ủy quyền cho Công ty Luật TNHH Everest thực hiện dịch vụ giảm vốn điều lệ. Hoặc văn bản ủy quyền (giấy ủy quyền) cho nhân viên của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ.

Lưu ý: (-) Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên (số vốn dự tính giảm), cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty. (-) Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên phải ghi rõ nội dung thay đổi.

D- Trình tự thực hiện:

(i) Nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (hoặc tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền) đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Trong vòng từ 03 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty; Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

(ii) Sau khi hoàn tất thủ tục giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp sẽ được nhận 02 loại giấy tờ như sau:
(-) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hiện nay chỉ còn 05 nội dung: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, danh sách thành viên, thông tin về người đại diện theo pháp luật);(-) Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (thông tin gồm có các nội dung: ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo ủy quyền, tông tin đăng ký thuế, thông tin về người quản lý doanh nghiệp)

E- Thời gian thực hiện:

Công ty Luật TNHH Everest cam kết trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi vốn điều lệ có đầy đủ chữ ký; con dấu và tài liệu của khách hàng theo yêu cầu, Khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

F- Một số lưu ý khi thực hiện dịch vụ giảm vốn điều lệ:

(i) Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Cùng với việc thực thủ tục giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung cũ (trước khi thay đổi) và nội dung mới (sau khi thay đổi). Mẫu công bố bao gồm: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như sau:"1- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.2- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này."

(ii) Thủ tục liên quan đến thuế:

Trong trường hợp việc giảm vốn của doanh nghiệp làm giảm mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau: (i) Kê khai và nộp mẫu 08-MST; (ii) Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

Việc giảm vốn điều lệ là một thủ tục hành chính khá khó khăn và tương đối phức tạp. Do vậy, người điều hành doanh nghiệp cũng như các thành viên góp vốn trong công ty cần cân nhắc về quy mô hoạt động cũng như tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình để đăng ký vốn phù hợp và tránh được việc gặp khó khăn khi giảm vốn doanh nghiệp.

Quý Khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ có thể liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest theo các phương thức, như sau:
  1. Giao dịch trực tiếp tại các địa chỉ sau: (i) Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội; (ii) Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.
  2. Gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn 1900 6198
  3. Liên hệ qua phương thức điện tử (trực tuyến): E-mail info@everest.net.vn; Zalo số (0936978889); Facebook: https://www.facebook.com/congtyluateverest