Điều kiện, trình tự, thủ tục, nhiệm vụ và quyền hạn của người thi hành cưỡng chế thu hồi đất được quy định rõ trong Luật Đất đai 2013.

Chỉ có ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện mới có thẩm quyền thu hồi đất.

Việc nhà nước thu hồi đất mà không có quyết định thu hồi đất, không bồi thường đất, đồng thời, việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi mà không lập biên bản và không cung cấp thông tin là trái quy định pháp luật.

Nếu công trình thuộc diện buộc phải thu hồi thì thẩm quyền quyết định cưỡng chế thực hiện thu hồi đất thuộc về Chủ tịch UBND huyện theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013.