Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chế độ của người lao động; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Bên thuê quyền sử dụng đất là cá nhân chết, pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt là một trong những căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự được quy định tại khoản 8, Điều 374 Bộ lụât Dân sự. Như vậy, khi bên thuê quyền sử dụng đất là Công ty A chấm dứt hoạt động thì nghĩa vụ...

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:1. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi...

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty môi giới xuất khẩu lao động đóng cửa, người lao động có được hưởng quyền lợi gì không.