Một doanh nghiệp có thể thay đổi chiến lược thương hiệu của họ theo thời gian và thậm chí, tại một thời điểm nhất định, doanh nghiệp có thể áp dụng các chiến lược thương hiệu khác nhau cho các phân đoạn thị trường khác nhau.

“Nhãn hiệu” đóng vai trò then chốt trong chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp, góp phần tạo dựng hình ảnh và danh tiếng của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp đó trong mắt khách hàng.