Khoản 1 Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về Chủ sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu.

Đất trồng cây hàng năm muốn chuyển sang làm trang trại chăn nuôi nên bạn không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng bạn vẫn phải đăng ký biến động theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối...