Đầu tư nước ngoài

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được quy định tại Điều 46 Luật đầu tư năm 2005 như sau:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là: doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Luật sư tư vấn về chủ thể, hình thức tổ chức, tư cách pháp lý, trách nhiệm tài sản. Nhằm đưa ra những đặc điểm pháp lý giúp những nhà đầu tư nước ngoài có cái nhìn tổng quan và hiểu biết pháp luật khi hoạt động thành lập hoặc góp vốn/mua cổ phần tai Việt Nam.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 51 Luật du lịch năm 2005.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư được nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Kể từ ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực, trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được tham gia góp vốn dưới hình thức phân chia sản phẩm là nhà ở một lần với số lượng một nhà ở.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư bất động sản không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh là quyền của Công ty nhưng chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, Công ty phải thực hiện việc thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền.

Người nước ngoài có ý định cùng bỏ vốn đầu tư để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ngành nghề kinh doanh chi nhánh hoạt động phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ có vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 1/7/2006 để quý vị tham khảo.

Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty thương mại tại Việt Nam thì họ sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo trình tự Thẩm tra đầu tư.

Việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn đầu tư được quy định cụ thể tại Luật Đầu tư năm 2014

Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể bằng hoặc ít hơn vốn đầu tư mà công ty đăng ký trên Giấy chứng nhận đầu tư.

Quy định của công ty về việc người lao động chấm dứt HĐLĐ thì không được hưởng tháng lương cuối là không đúng với quy định của pháp luật.