Người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động làm việc khác so với công việc trong hợp đồng lao động tối đa 60 ngày làm việc. Hết thời hạn này, nếu muốn tiếp tục chuyển phải được sự đồng ý của người lao động.

Người sử dụng lao động có thể chuyển người lao động làm công việc khác với công việc trong hợp đồng lao động trong thời gian tối đa 60 ngày làm việc. Quá thời hạn này, người sử dụng lao động chỉ được tiếp tục chuyển khi được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

Liệu rằng hành động trên của doanh nghiệp có đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ? Và hậu quả pháp lý sau cùng của hành vi này thực sự là gì?

Tiền lương và các chế độ phúc lợi khác ghi trong hợp đồng: Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP bao gồm...

Luật sư tư vấn hợp đồng lao động...