Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng: Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Điều kiện hưởng, mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thôi việc được xác định theo Điều 48 Bộ luật lao động 2012.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Khi bị người sử dụng lao động cho nghỉ việc, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong một số trường hợp.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, trường hợp của anh trai tôi là người lao động bị Công ty sa thải có được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không? Thời gian đã làm việc và đã đóng bảo hiểm trên 5 năm rồi. (Nguyễn Sơn - Thái Bình)

Người lao động bị công ty sa thải vì đã có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ... không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động trừ trường hợp đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu...

Hợp đồng lao động chấm dứt do người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải thì người lao động không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết chế độ tử tuất.

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, các khoản phụ cấp, trợ cấp sau đây sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Sau khi thôi việc người lao động có thể được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thất nghiệp.

Điều 48 Bộ luật Lao động quy định về nghĩa vụ trợ cấp thôi việc của người sử dụng lao động cho người lao động.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp...

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Cách tính trợ cấp nghỉ việc áp dụng theo Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng đãn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương...

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên...

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc...