Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest tự hào được khách hàng đánh giá là đơn vị tư vấn pháp luật uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty và hỗ trợ doanh nhân khởi nghiệp.

Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm đủ điều kiện để xin giảm vốn điều lệ với hình thức hoàn trả vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.

Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này” (khoản 2 Điều 51 Luật doanh nghiệp năm 2014).

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp tặng cho phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Pháp luật quy định có hai hình thức tăng vốn điều lệ đó là tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty.

Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.