Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, các khoản phụ cấp, trợ cấp sau đây sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp đơn vị chi tiền công tác phí, tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Hạch toán chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính,

Khoản 1 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC quy định về Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân .