Miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo nếu: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao...

Các nhà đầu tư trong nước khi đầu tư các dự án mới trong khu công nghiệp cần làm các thủ tục theo quy định để được ưu đãi thuế

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất kinh danh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp).

Công ty Luật, tư vấn pháp luật, quyết toán thuế,

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học...

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập đối với thu nhập phát sinh ở nước ngoài thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp...

Nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là nghĩa vụ bắt buộc của người nộp thuế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc kê khai quyết toán thuế còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người nộp thuế.

Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định các doanh nghiệp không phải nộp tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán

Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp có sử dụng lao động là thương binh được miễn thuế nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 78/2014/NĐ-CP.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay

Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán độc lập, hợp tác xã (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian năm và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) (sau đây gọi chung là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ)

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu những quy định chung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi tách doanh nghiệp.