Loại đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế quy định tại Điều 2 Thông tư số 152/2011/TT-BTC, của Bộ Tài chính ngày 11/11/2011, hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Người sử dụng đất phi nông nghiệp được miễn thuế trong những trường hợp quy định tại Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Luật sư tư vấn về nghĩa vụ nộp thuế của người sử dụng đất đối với đất nằm trong diện quy hoạch.

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4238/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP .

Luật sư tư vấn về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nong nghiệp.

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối.

Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc khai thuế, nộp thuế tại cơ quan, cá nhân được cơ quan thuế ủy quyền theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ quan thuế cấp huyện).

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất và thuế sử dụng đất.