Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Hồ sơ bao gồm thông báo tạm ngừng, quyết định, biên bản họp...

Việc tạm ngừng kinh doanh phải tuân theo một số quy định về thủ tục cũng như nghĩa vụ phải thực hiện. Công ty Luật TNHH Everest sẽ cung cấp một số quy định pháp luật liên quan đến tạm ngừng kinh doanh như sau:

Để tạm ngừng kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo quy định của pháp luật và nộp tại phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Công ty TNHH một thành viên do tôi làm chủ sở hữu đã hoạt động được 6 năm. Nay tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì cần phải làm những thủ tục pháp luật gì?

Để tạm ngừng kinh doanh, công ty cần làm hồ sơ gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế nơi công ty đặt trụ sở chính.

Công ty cổ phần muốn làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cần phải chuẩn bị những gì? Thời hạn tạm ngừng kinh doanh tối đa là bao nhiêu?

Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh là phương án lựa chọn của nhiều doanh nghiệp khi mà chuyện làm ăn không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, bế tắc.