Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng thì các bên có thể giao kết bằng lời nói.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Hiện tại người sử dụng lao động sử dụng lao động thời vụ dưới 3 tháng thì chưa phải đóng BHXH cho người lao động nhưng đến tháng 1 năm 2018 người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải đóng BHXH cho những đối tượng này.

Nếu như người lao động ký kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên thì công ty mới phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Chỉ cần là người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động năm 2012 thì sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết và các ngày khác như kết hôn, con kết hôn, trong nhà có người chết.

Khoản 1 Điều 111 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghỉ phép hằng năm.

Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói , mà không bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động bằng hình thức văn bản với người lao động làm việc dưới 03 tháng, nhưng vẫn có nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng lao động thời vụ...

Loại hợp đồng lao động:1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;...

Luật sư tư vấn về những thắc mắc đối với BHXH của hợp đồng lao động có thời vụ.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:...

Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng lao động thời vụ.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về các trường hợp ký hợp đồng thời vụ.

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã:1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, ...

Anh (chị) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do người lao động đã không bố trí công việc theo đúng thỏa thuận cho anh (chị), nhưng anh (chị) phải thông báo trước ít nhất ba ngày trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.