Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật.

Hình thức xử lý kỷ luật lao động: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức; Sa thải..

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì thời hạn kéo dài nâng lương 06 tháng. Bị xử lý kỷ luật khiển trách thời hạn kéo dài nâng lương 03 tháng.

Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh: a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên: Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp...

Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thời hạn nâng lương của doanh nghiệp và quyền lợi của NLĐ khi hết hạn HĐLĐ.

Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng...

Kéo dài thời hạn nâng lương là một hình thức xử lý kỉ luật lao động. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm kỉ luật lao động mà thời gian kéo dài có thể dài hoặc ngắn.