Một thỏa ước lao động có giá trị pháp lý ràng buộc giữa người sử dụng lao động và người lao động khi nội dung thỏa ước không trái quy định của pháp luật, được ký kết đúng thẩm quyền và đúng quy trình thương lượng tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể là kết quả của sự tự do thỏa thuận của giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức văn bản.

Khi ký kết thỏa ước lao động tập thể Công ty phải tuân theo trình tự thủ tục luật định.

Thời hạn thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp: Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm.

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể

Trên thực tế khi kí kết thỏa ước lao động tập thể, hầu hết các bên đều tuân thủ quy định của pháp luật, song cũng không tránh khỏi một số thỏa ước được kí kết không đúng pháp luật về thẩm quyền hay trình tự kí kết.