Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty TNHH một thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp trong công ty hợp danh.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Theo điểm a, khoản 1 và khoản 3 Điều 22 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì phần vốn góp của nhà đầu tư không bị giới hạn trong các tổ chức kinh tế.

Công ty TNHH có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của các thành viên trong công ty. Phần vốn góp được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty