Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại;...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp gây tại nạn giao thông thì trách nhiệm bồi thường như thế nào.