Người nước ngoài chỉ được sở hữu căn hộ hoặc nhà ở riêng lẻ trong các dự án xây dựng nhà ở mà không được mua nhà ở ngoài dự án.

Người để lại tài sản thừa kế mang quốc tịch Mỹ, do vậy việc chia thừa kế sẽ được áp dụng pháp luật của Mỹ, tuy nhiên đối với căn nhà ở Việt Nam sẽ áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam để giải quyết.