Công ty Luật, tư vấn pháp luật, quyết toán thuế,

Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tài liệu từ người nộp thuế. Đây là thủ tục phức tạp nhất đối với doanh nghiệp giải thể.

Theo quy định của luật thuế, một số trường hợp cá nhân không cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là nghĩa vụ bắt buộc của người nộp thuế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc kê khai quyết toán thuế còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người nộp thuế.

Khai quyết toán thuế doanh nghiệp là việc xác định số thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc thời gian tính từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Luật sư tư vấn về việc quyết toán thuế khi doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và ngược lại, hoặc chuyển từ doanh nghiệp tư nhân nên công tytrách nhiệm hữu hạn.

hực hiện quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là nghĩa vụ bắt buộc của người nộp thuế nói chung và doanh nghiệp nói riêng theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục khai quyết toàn thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục khiếu nại về thuế để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp mà cơ quan Thuế không phải thực hiện kiểm tra quyết toán thuế.

Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế theo quy định...

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế.