Khi hợp đồng lao động chấm dứt thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương

Tham khảo quy định tại Điều 3, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH để xác định được những khoản phụ cấp nào được tính là phụ cấp lương theo đúng quy định pháp luật.

Từ ngày 01/01/2016 thì mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bao gồm mức lương và phụ cấp.