Để được bảo hộ nhãn hiệu thì công ty cần phải đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định.

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh