Luật sư tư vấn về các quy định của pháp luật, trình tự, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần.

Muốn kinh doanh thêm một số mặt hàng thì phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Công ty muốn kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì công ty phải : - Vốn pháp định của Doanh nghiệp không thấp hơn 20 tỉ – Có it nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kinh doanh bất động sản – Nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh: Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây...

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không quy định về ngành, nghề kinh doanh nhưng khi đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp vẫn phải ghi ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và khi thay đổi, bổ sung vẫn phải gửi thông báo đến cơ quan ĐKKD.

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh; Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần...

Tư vấn pháp luật về thủ tục thanh đổi đăng ký kinh doanh...

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây...

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh...

Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

Quyền tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh là một khía cạnh của quyền tự do kinh doanh.

Luật sư tư vấn về thay đổi đăng ký kinh doanh...

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã...

Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại hoặc các Bộ quản lý chuyên ngành...

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh: Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký...