Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại hoặc các Bộ quản lý chuyên ngành...

Theo quy định tại điều 49 nghị định 78/2015/NĐ-CP có hướng dẫn thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh