Bên thế chấp có quyền bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Ðặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn các khoản phí khi mua nhà chung cư qua sản giao dịch bất động sản.

Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau đây: Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư...

Hủy hợp đồng mua nhà khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ dân sự.

Người sử dụng đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó.

Thuế chuyển quyền sử dụng đất do người chuyển quyền sử dụng đất (tức người bán) nộp và nộp một lần theo thông báo của cơ quan thuế địa phương nơi có đất chuyển quyền sử dụng.

Trường hợp những người thưà kế và anh (chị) không thỏa thuận được, anh (chị) phải thực hiện thủ tục khởi kiện tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết,...

Nhà ở xã hội là hình thức hỗ trợ của Nhà nước đối với người có thu nhập thấp có thể sở hữu được nhà ở.

Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Điều 6 Quyết định 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; điều 4 Thông tư 36/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định các đối tượng được mua nhà ở thu nhập thấp.

Chúng tôi là sinh viên sắp tốt nghiệp một trường Đại học tại Hà Nội và đang gặp nhiều khó khăn về chỗ ở. Đề nghị Luật sư tư vấn về đối tượng và điều kiện được thuê hoặc mua nhà ở xã hội (Vũ Nụ-Hà Nội)

Tranh chấp hợp đồng mua nhà có đặt cọc.

Hợp đồng đặt cọc trở thành vô hiệu trong một số trường hợp quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005.

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

Hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Vì vậy, việc không kí hợp đồng mua bán nhà sẽ rất khó cho việc khởi kiện.

Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì ...

Trong trường hợp mua bán nhà có yếu tố nước ngoài thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có ngôi nhà này có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định