Sau 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất và làm thủ tục tại văn phòng công chứng thì cần phải đăng ký biến động với cơ quan có thẩm quyền để xác lập quyền của bạn đối với mảnh đất được chuyển nhượng này.