Điều 5 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về việc xác định tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép.

Theo mục đích của thủ tục, thủ tục hành chính được chia thành thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục giải quyết các công việc cụ thể.

Việc người thuê sử dụng nhà không đúng mục đích thuê là một trong những hành vi làm căn cứ để bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trước thời hạn.

Luật sử tư vấn về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và vệ phí chuyển đổi đối với đất phi nông nghiệp.

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai .

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013.

Điều 57 luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người sử dụng đất có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn, một trong các hành vi nghiêm cấm là người sử dụng đất không được sử dụng đất không đúng mục đích (Khoản 3 Điều 12 Luật đất đai 2013).

Quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau: Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Khi bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với quỹ đất 5% của xã, phường, thị trấn, không được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp. Thời hạn thuê đất 5% thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định trên là 5 năm.

Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn,...

Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối...