Mặt khách quan của tội phạm là một trong 4 yếu tố cấu thành của tội phạm.