Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005.