Khi hợp đồng lao động hết hạn các bên không ký tiếp thì hợp đồng lao động đó chấm dứt.

Khi nội quy của công ty trái với quy định của pháp luật thì sẽ không thể kỷ luật người lao động nếu người lao động vi phạm những quy định này.

Nghĩa vụ khi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật: Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Nghĩa vụ của chị trong trường hợp này được quy định tại điều 43 Bộ luật Lao động bao gồm: Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương.....

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật lao động.