Khi người lao động thuê lại vi phạm nội quy lao động thì bên thuê lại có nghĩa vụ trả lại lao động cho doanh nghiệp cho thuê lại, cung cấp bằng chứng về hành vi vi phạm của người lao động mà không có quyền sa thải người lao động thuê lại.

Bên cho thuê lại lao động có nghĩa vụ đảm bảo trả lương cho người lao động thuê lại không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau.

Bên thuê lại lao động nếu phát hiện người lao động thuê lại không đáp ứng yêu cầu như thỏa thuận hoặc có hành vi vi phạm kỷ luật thì chỉ có quyền trả lại người lao động cho bên cho thuê lại lao động, còn bên cho thuê lao động sẽ quyết định biện pháp kỷ luật với họ.