Một thỏa ước lao động có giá trị pháp lý ràng buộc giữa người sử dụng lao động và người lao động khi nội dung thỏa ước không trái quy định của pháp luật, được ký kết đúng thẩm quyền và đúng quy trình thương lượng tập thể.

Thoả ước lao động tập thể và đối thoại là công cụ quan trọng, mạnh mẽ đảm bảo quyền, lợi ích cao hơn quy định của pháp luật cho người lao động. Giúp xác định điều kiện lao động, điều khoản sử dụng lao động, mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Thỏa ước lao động tập thể là kết quả của sự tự do thỏa thuận của giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức văn bản.

Khi ký kết thỏa ước lao động tập thể Công ty phải tuân theo trình tự thủ tục luật định.

Thời hạn thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp: Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm.

Trung tâm của mọi cuộc thương lượng tập thể là những thoả thuận về các vấn đề trong quan hệ lao động như việc làm, tiền lương, tiền thưởng, an toàn lao động, vệ sinh lao động,…

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản. Đây là cơ sở để bảo đảm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp.

Tiền lương là khoản tiền mà người lao động nhận được khi hoàn thành hoặc sẽ hoàn thành một công việc nào đó, mà công việc này không bị pháp luật cấm. Tranh chấp lao động về tiền lương là một hình thức tranh chấp khá phổ biến hiện nay.

Trên thực tế khi kí kết thỏa ước lao động tập thể, hầu hết các bên đều tuân thủ quy định của pháp luật, song cũng không tránh khỏi một số thỏa ước được kí kết không đúng pháp luật về thẩm quyền hay trình tự kí kết.