Các trường hợp bị đơn được coi là có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền được quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan