Hồ sơ lập dự án đầu tư được quy định cụ thể tại Điều 33 và Điều 35 Luật Đầu tư năm 2014.