Cách tính lương ngoài giờ và lương làm thêm vào ngày thứ bảy, chủ nhật được quy định cụ thể tại Bộ luật Lao động năm 2012.

Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty có quyền giữ tiền lương của nhân viên không.