Về mức lương cơ bản và doanh số bán, nếu được quy định trong hợp đồng lao động thì sẽ được thực hiện theo như những quy định đó.

Khoản 3, điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về vấn đề tiền lương cơ bản những ngày chưa nghỉ hàng năm.

Nếu thuộc trường hợp được hưởng phụ cấp độc hại mà người lao động không được hưởng thì người lao động có quyền yêu cầu ban ngành có liên quan giải quyết quyền lợi.

Theo luật bảo hiểm xã hội người lao động có được hưởng tiền bảo hiểm xã hội là 06 tháng tiền lương cơ bản và các khoản trợ cấp khác khi sinh con.

Khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bao gồm tiền lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác.

Từ ngày 01/01/2016 thì người lao động phải đóng BHXH trên cả lương cơ bản và phụ cấp.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về mức tiền lương cơ bản vùng.