Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật du lịch năm 2005.

Các trường hợp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 49 Thông tư số 89 hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2007/NĐ-CP.

Giấy phép kinh danh lữ hành nội địa là cơ sở cho đơn vị lữ hành nội địa đủ điều kiện để hoạt động lữ hành trong nước phục vụ cho khách Việt.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế, xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành ít nhất là ba năm (đối với kinh doanh lữ hành nội địa); bốn năm (đối với kinh doanh lữ hành quốc tế).

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa được quy định tại Điều 44 Luật du lịch năm 2005.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 46 Luật du lịch năm 2005.

Kinh doanh lữ hành nội địa được quy định tại Điều 43 Luật du lịch năm 2005.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 51 Luật du lịch năm 2005.

Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Các trường hợp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị thu hồi được quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật du lịch năm 2005.

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật du lịch năm 2005.

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 47 Luật du lịch năm 2005.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Các trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật du lịch năm 2005.

Quyền và nghĩa vụ kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài được quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật du lịch năm 2005.

Quyền và nghĩa vụ kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam được quy định tại Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Mức thu và đối tượng thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 1 Thông tư 48/2010/TT-BTC.

Doanh nghiệp kinh doanh, tổ chức du lịch cho khách du lịch Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa. Trong bài viết, chúng tôi đưa ra tư vấn về quy trình, thủ tục và một số lưu ý cho doanh nghiệp.