Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng trừ các trường hợp do luật định.

Việc doanh nghiệp cho thuê lại phần văn phòng hoặc nhà xưởng bỏ trống là hoạt động kinh doanh bất động sản. Do đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản và phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện của lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản.

Để kinh doanh bất động sản thì cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu sau: Phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; Đáp ứng về vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng và phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Các doanh nghiệp đều có thể hoạt động thêm kinh doanh bất động sản nếu đáp ứng đủ điều kiện của khoản 1.2 Thông tư số 13 của Bộ Xây dựng.

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Công ty muốn kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì công ty phải : - Vốn pháp định của Doanh nghiệp không thấp hơn 20 tỉ – Có it nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kinh doanh bất động sản – Nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế

Theo quy định pháp luật hiện hành: trường hợp “tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh BĐS.

Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp mới bất động sản.

Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không cần phải thành lập doanh nghiệp nhưng vẫn phải kê khai nội thuế. Kinh doanh bất động sản thường xuyên với quy mô lớn, phải thành lập doanh nghiệp, và vốn pháp định là 20 tỷ đồng.

Kinh doanh ngành nghề.

Luật sư tư vấn về việc kinh doanh bất động sản và có chịu quy định về vốn pháp định...

Kinh doanh bất động sản cần phải thành lập doanh nghiệp và có số vốn không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Vốn pháp định để kinh doanh bất động sản là 20 tỷ đồng

Luật sư tư vấn thủ tục thành lập mới công ty kinh doanh bất động sản công ty bất động sản.

Tư vấn pháp luật, luật sư tư vấn, công ty luật, thuế thu nhập cá nhân

Khoản 1 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định các hình thức kinh doanh bất động sản mà cá nhân, tổ chức trong nước được thực hiện.